Gezondheidscentrum BaLaDe

Stichting Bel Plus Zorg

In 2010 is Gezondheidscentrum BaLaDe gestart onder de naam BEL Plus Zorg. Deze naam gaf te weinig duidelijkheid over het doel van het gezondheidscentrum. Daarom is begin 2015 besloten om onder de naam "Gezondheidscentrum BaLaDe" verder te gaan en alle diensten nog verder uit te bouwen.

Hoe is Gezondheidscentrum BaLaDe ontstaan?

Gezondheidscentrum BaLaDe is ontstaan onder de naam BEL Plus Zorg.

De ambitie van de gemeente Waalwijk om ‘Pluswijken” te ontwikkelen waarbij zij de regiefunctie voor de gemeentelijke zorgvoorziening op zich heeft genomen pasten binnen de ambitie van huisarts en fysiotherapeuten om tot een op maat ontwikkeld, integraal zorgaanbod te komen.

De ontwikkeling van “BaLaDe” aan de Heermanslaan als wijkgericht project op het gebied van wonen-zorg-welzijn, loopt parallel aan de ambities van het gezondheidscentrum namelijk: verknoping van dienstverlening. Hier sluit de vraag van de gemeente op aan om invulling te geven aan ambulante zorg, met name huisartsenzorg.

Gezondheidscentrum BaLaDe geeft vorm aan deze vraag door het creëren van een behoeftegericht zorgaanbod, gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines. Vanuit deze samenwerking streeft Gezondheidscentrum BaLaDe naar het ontwikkelen van allerlei zorgprogramma’s, gericht op menslievende zorg op maat......

Menslievende zorg voor iedereen!

Gezondheidscentrum BaLaDe zorgt voor de juiste zorg door de juiste zorgverlener(s). Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden. Gezondheidscentrum BaLaDe biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Het doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg. De samenwerking tussen alle zorgverleners is daarvoor het uitgangspunt.

Het resultaat:
* Zorg op maat, de mens en zijn behoefte staan centraal;
* Zelfredzaamheid, waarbij het mens-zijn tussen de mensen en het verkrijgen van een eigen plek in de samenleving (ongeacht handicap of probleem) het mensbeeld vormt achter de zorgverlening;
* Meerwaarde in zorg, omdat transparante communicatie een voorwaarde is voor de samenwerking tussen alle zorgdisciplines;
* Patiëntenbelangen voorop, omdat de zorgvraag het uitgangspunt vormt voor alle zorg;
* PlusZorg, zorg waarbij de mens gezien en gehoord wordt, het kenmerkende van BEL PlusZorg.

Waar staat BEL PlusZorg voor?

BEL is een afkorting: Banghebbenden in de Eerste Lijn (gezondheidszorg). Het gaat hierbij zowel om de hulpvragers als de zorgaanbieders. Een "bel" symboliseert ook de mogelijkheid om gemakkelijk contact te maken met de zorgverlening. Bovendien is de zorgaanbieder door de "bel" bereikbaar en beschikbaar voor de zorgvrager.

PlusZorg: Zorg met een Meerwaarde.
- Het basisprincipe is het leveren van menslievende zorg; kwaliteit bepaald door Hoofd, Hart en Hand. (Hoofd: professionaliteit. Hart: menslievendheid. Hand: het "ambachtelijke" in de beroepsuitoefening)
- Zorgverlening is méér dan alleen een behandeling van aandoeningen, is gericht op de kwaliteit van leven en welbevinden van het individu.
- Er is samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners, waardoor beter onderling overleg en een geïntegreerd zorgaanbod mogelijk is.
- Er wordt samengewerkt door de medische, paramedische en alternatieve gezondheids-zorg, zodat samenhang ontstaat in het zorgproces.
- De zorg wordt zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht, dus is aanwezig in de wijk.

Wat wil Gezondheidscentrum BaLaDe bereiken?

* Samenwerking binnen zorgaanbiedende partijen.
* Bruggen bouwen tussen de culturen van verschillende beroepsgroepen om aldus samenhang te bewerkstelligen in de zorg voor cliënten;
* Binnen de samenwerking komen tot gezamenlijke zorgprogramma's voor mensen van - 0 tot +100 jaar.
* Door zorgprogramma' s de samenwerking garanderen tussen verschillende disciplines en voorkomen dat cliënten van het kastje naar de muur gestuurd worden.
* Het voortdurend vernieuwen en verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de eerste lijn in Waalwijk en omgeving.
* Het faciliteren van de zorgverleners om integrale gezondheidszorg op maat te bieden.
* Een bijdrage leveren aan laagdrempelige wijkgerichte gezondheidszorg.

Waar kan Gezondheidscentrum BaLaDe bieden?

De ruimtes die de hulpverleners van gezondheidscentrum BaLaDe ter beschikking staan, zijn zodanig ontworpen dat verschillende disciplines naast elkaar kunnen werken, waardoor hulpverleners gemakkelijk en snel overleg met elkaar kunnen hebben. De patiënt/cliënt heeft hier voordeel van, omdat de verwijslijnen hierdoor kort en beter afgestemd op de vraag zijn.

Door dicht bij elkaar te werken hebben de hulpverleners de mogelijkheid zich sámen te buigen over de vraag van de patiënt/cliënt, waardoor een verdieping en verbreding van hun kennis ontstaat. Dit maakt de uitoefening van hun vak boeiender. De patiënt/cliënt heeft hier voordeel van, omdat de hulpverleners steeds opnieuw geïnspireerd en gemotiveerd worden.

Doordat de ruimtes op elkaar aansluiten, kunnen de hulpverleners specifieke problemen die in ketenaanbod behandeld kunnen worden, in een gezamenlijk spreekuur aanbieden. Het gaat hier bijvoorbeeld om chronische ziekten zoals diabetes mellitus, COPD, hart-vaatziekten; ouderenzorg; opvoedingsproblemen. De patiënt/cliënt heeft hier voordeel van, omdat deze de verschillende hulpverleners aansluitend kan bezoeken. Minder verplaatsing geeft ook aan de patiënt/cliënt tijdswinst.

De ruimtes zijn zodanig ontworpen dat verschillende disciplines gebruik kunnen maken van dezelfde ruimtes. Hierdoor is het mogelijk om een zeer uitgebreid aanbod in zorgverlening op een kleinere bouwschaal te realiseren. U als patiënt/cliënt heeft hier voordeel van, omdat U daardoor in de BaLaDe een heel veelzijdig aanbod in de eerstelijns gezondheidszorg aantreft.

Door met elkaar gebruik te kunnen maken van dezelfde ruimte, is het voor de hulpverlener mogelijk parttime te werken. Maar ook om op verschillende plaatsen hun aanbod aan te bieden. De meeste hulpverleners binnen gezondheidscentrum BaLaDe doen dit ook. U als patiënt/cliënt heeft hier voordeel van, omdat samenwerkende gezondheidszorg dicht bij U in de buurt mogelijk wordt.

Wat heeft gezondheidscentrum BaLaDe al gerealiseerd?

Er is een groep van 19 zorgverleners, die de intentieverklaring hebben ondertekend, waarin zij onderschrijven:

* In gezamenlijkheid te willen werken aan de doelstellingen van gezondheidscentrum BaLaDe
* In gezamenlijkheid zorgprogramma' s te willen ontwikkelen die passen binnen het beeld van "menslievende zorg".
* Onder de naam Gezondheidscentrum BaLaDe zorgprogramma's uit te willen voeren die zijn gebaseerd en gerelateerd aan integrale eerstelijns gezondheidszorg.

* Enkele zorgverleners hebben gezamenlijk vorm gegeven aan specifieke multidisciplinaire zorgprogramma’s, zoals bijvoorbeeld *het opzetten van een voetpoli en *het begeleiden van kinderen met overgewicht.
* Verschillende zorgverleners hebben onder de vlag van Gezondheidscentrum BaLaDe deelgenomen aan landelijke zorgprojecten, zoals:

  • - behandeling van mensen met angststoornissen
    - behandeling en begeleiding van mensen met depressieve klachten.

Aan deze multidisciplinaire aanpak hebben ook de psychiaters van het TweeSteden Ziekenhuis, psychotherapiepraktijk MenZijn en Juvans meegewerkt. Door deze intensieve gezamenlijke zorgverlening is bereikt dat de cliënt díe deskundige hulp kreeg die bij hem of haar het paste, met korte verwijslijnen en snel onderling overleg.
Inmiddels heeft Gezondheidscentrum BaLaDe, met ondersteuning van ROSE Phoenix een eigen integraal zorgprogramma ontwikkeld voor de begeleiding en behandeling van angstige en sombere mensen.

Gezondheidscentrum BaLaDe

Het doel van Gezondheidscentrum BaLaDe is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van wijkgestuurde, geïntegreerde eerstelijnszorg.

Door nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgpartijen wordt snel en efficiënt hulp geboden.

Uitgangspunt is de samenwerking tussen alle zorgverleners. Het gezondheidscentrum biedt zorg voor de korte en lange termijn, voor heel Waalwijk en omgeving.

Bent u zorgverlener?

Wordt u onze collega?